The paceUP! Community: Katarina Bonetti

14 September 2020

(English version after the Swedish text)

LÄR KÄNNA VÅRT PACEUP! COMMUNITY!

 

Katarina är en flitig paceUP!-användare som du hittar i Master League.

Namn: Katarina Bonetti

Ålder: 46 år

Bor: Västerås ca 100 km från centrala Stockholm vid Mälaren

Familj: Man och två barn i ålder 21 och 17 år.

Yrke: Jobbar som sjuksköterska inom landstinget.

 

Berätta om din träningsbakgrund?

Jag är den glada motionären som hittade till löpningen för ca 10-12 år sedan och fastnade jag i löparvärlden. Jag tycker om att vara ute i naturen under alla årstider. Som barn och under min uppväxt har jag testat på olika sporter men inte tränat på någon elitnivå.

Under tiden som förälder till två barn som hade helt olika intresse för sportaktiviteter har jag försökt att få till egen tid till träning. Det var inte helt enkelt med logistiken att lämna den ena på simhallen för simning och den andra till danscentret för dans. Löpningen var ett bra alternativ till min egen träning där jag under barnens aktiviteter kunde springa fram och tillbaka och få till min egen träning. Distanser berodde på den tid jag hade att hämta upp dem igen :).

Intresse för löpning växte fram med tiden och jag successivt började delta i några träningsgrupper med fokus på utveckling i löptekniken och det är jag tacksam för. Jag springer både korta och längre distanser, gärna trail i skogen i lite lugnare fart men även på asfalten där det blir lite snabbare fart. Har deltagit i olika lika traillopp mest på hemmaplan och asfaltslopp i storstaden. Förra året genomförde jag två marathon: Stockholm marathon och Venice Marathon i Italien. Mina bekväma distansen är halvmaraton upp till 30 km som t.ex. Lidingöloppet i kuperad terräng.

Sedan några år tillbaka är jag med i Maratongruppen där jag har varit en av farthållarna på några av de lopp som de arrangerar. I år var det tänkt att jag skulle vara farthållare till Stockholm marathon, men som ni vet blev alla lopp blev inställda pga. COVID-19 ?. Jättetråkigt men personligen har jag bara ställt om och har sprungit några virtuella lopp på hemmaplan. För min del under denna svåra pandemin är det viktigt att behålla min träning och motivationen för att fortsätta springa, hålla sig frisk och motivera andra att hålla sig aktiva utomhus.

 

Vad har du för mål med din träning under 2020?

Målet med 2020 var att springa Stockholm Marathon som farthållare under 4h, Tjejmilen 21 km under 1:50 som farthållare och mitt personliga mål är att klara Lidingöloppet 30 km under 2:30 ?.  De två första mål för år 2020 har jag uppnått fram till idag, kanske inte under samma förutsättningar som det var tänkt att springa med flaggan på ryggen och peppa andra medlöpare men istället blev det en individuell tävling utan publik på hemmaplan.

 

Vad har du för tidigare prestationer och meriter?

  • Stockholm Marathon 2019 med tiden 3:46
  • Tjejmilen 21 km 1:46 2019
  • Premiärmilen 48 min

 

Vad tycker du är bra med paceUP!?

PaceUP! är för mig är en inspirerande app. Där har jag träffat nya vänner som jag följer och inspireras av deras träning. Men även inspireras av olika utmaningar. Särskild under de svåra tiderna i år, där alla lopp ställdes in en efter en. Jag tror att många har lätt att tappa motivationen till fortsatt träning. För mig har appen fungerar som en inspirationskälla till fortsatt träning. Dessutom tycker jag att det är kul att se hur och vad de andra vännerna tränar varje dag och att få poäng för varje aktivitet är extra roligt 🙂

 

Har du genomfört någon kul utmaning under sommaren 2020?

Något som jag är väldigt stolt över är att under sommaren har jag testat på en större virtuell utmaning. Jag testade på triathlon, en halv ironman-distans under en dag. Den sortens utmaning passade mig helt perfekt, då jag inte skulle ha vågat göra det på ett riktigt lopp. Men eftersom jag hade möjlighet att själv välja dag, starttid och i vilken ordning jag ville köra grenarna kändes det mindre stressigt och mer genomförbart. Simningen var den tuffaste grenen där jag känner mig minst bekväm, cykling och löpning kändes helt ok. Utmaningen gav mig en inblick på vad jag måste förbättra: simningen, om jag en dag skulle bestämma mig för att testa på triathlon på riktigt. Kanske mitt framtida mål ?. Vem vet? (Blev så inspirerad av Natalies berättelse!).

 

Har du några tips på hur man kan behålla träningsmotivationen?

Att våga testa något nytt! Det brukar jag rekommendera till mina kollegor. Aktiviteter utomhus är att rekommendera, då det ger så mycket energi tillbaka att vara ute i naturen. I Sverige har vi otroligt vacker natur och så nära till allt.

 

Fortsätt som ni gör paceUP!! Inspirera och bjud på utmaningar via sociala medier!

/Katarina

 

English version:

Katarina is a very active & inspiring paceUP!-user who you can find in the Master League.

Name: Katarina Bonetti

Age: 46

City/Country: Västerås, Sweden

Family: Husband & two children, age 21 & 17

Occupation: Nurse

 

Tell us about your sports background?

I’m always been a happy jogger but 10-12 years ago I found running and I got stuck in the world of running. I enjoy being out in nature in all seasons. As a kid I tried different sports but did not train at any elite level.

During the time as a parent of two children who had completely different interests in sports activities, I have tried to get my own time for training. It was not easy with the logistics to leave one in the swimming pool for swimming and the other to the dance center for dance. Running was then a good solution for my own training. I could run when my children had their activities and then pick them up ?.

My interest in running grew over time and I gradually began to participate in some running groups with a focus on running technique and I am grateful for that. I run both short and longer distances, preferably trail in the forest at a slightly slower speed but also on the asphalt with faster speed. I have participated in various trail races mostly at home and asphalt races in the big city. Last year I completed two marathons: Stockholm marathon and Venice marathon in Italy. My comfortable distance is half marathon up to 30 km which e.g. Lidingöloppet in the hilly terrain.

For a few years now, I have been part of Maratongruppen, where I have been one of the pacers in some of the races they arrange. This year it was I going to be a pacer for Stockholm marathon, but as you know all races were canceled due to COVID – 19 ?. Very sad but personally I have just changed and have run some virtual races at home. It’s important for me, during this difficult pandemic, to maintain my training & motivation to keep running, stay healthy and motivate others to stay active outdoors.

 

What are your training goals 2020?

  • Stockholm Marathon as a pacer for 4 hours
  • Tjejmilen 21 km sub 1:50 as a pacer
  • My personal goal is to complete the Lidingöloppet 30 km in 2:30 ?.

The first two goals for the year 2020 I have achieved, perhaps not under the same conditions as it was intended to run with the flag on the back and cheering other runners, but instead it became an individual competition without an audience at home.

 

Sports Achievements/races?

 

  • Stockholm Marathon 2019 med tiden 3:46
  • Tjejmilen 21 km 1:46 2019
  • Premiärmilen 48 min

 

What do you like with paceUP!?

I think paceUP! is an inspiring app. I have met new friends in the app who I follow and I get inspired by their training. But also inspired by different paceUP!-challenges. Especially during the difficult times this year, where all races were canceled. I think many people lose motivation to continue training. For me, the app inspires me to continue training. I also think it’s fun to see how and what the other friends train every day and to get points for each activity is extra fun ?.

Have you done any fun challenge this summer?

Something that I am very proud of is that during the summer I have tried a new big challenge. I tested a virtual triathlon, half ironman distance. That kind of challenge suited me perfectly, as I would not have dared to do it in a real race. But since I had the opportunity to choose the day, start time and in what order I wanted to swim, bike & run, it felt less stressful and more feasible. Swimming was the toughest part where I feel least comfortable, cycling and running felt perfectly ok. The challenge gave me an insight into what I need to improve: swimming, if one day I were to decide to test triathlon for real. Maybe my future goal ?. Who knows? (I was so inspired by Natalie’s story!).

 

Do you have any tips on how to maintain training motivation?

Dare to try something new! I usually recommend this to my colleagues. Outdoor activities are to be recommended, as it gives so much energy back to being out in nature. In Sweden we have incredibly beautiful nature and so close to everything.

Continue as you do paceUP! Inspire and create challenges through social media!

/Katarina

 

 

0 Comments

Submit a Comment

Please Login to Comment.

Uppdatering

Dags för en liten notering igen. Efter nytt jobb 2018 blev träningen lidande men ur det perspektivet blev pandemin en räddning. 2020-2021 blev det...

30 minuter om dagen med paceUP! är allt som behövs

Att träna 30 minuter om dagen är en viktig del av att upprätthålla en hälsosam livsstil. Regelbunden motion kan bidra till att minska risken för...

Lisa springer vidare med en smile and wave festival och vmkvartett

Vi gjorde ett val! Vi skapade vår Smile and Wave festival! I la France och vi kan i Cannes. Nu spelas den ärliga, roliga och häftiga film upp om hur...

Loulou Eriksson: Mina bästa lyssnartips för promenaden

Jag har aldrig varit bra på att lyssna på radion hemma. Man förflyttar sig hela tiden och om radion står på får jag svårt att hålla ordning på...

Lisa springer vidare med Stockholm ❤ Lisahjärtat

Mina tankar som jag skrev för exakt en vecka sedan. Efter en måndag ute i naturen, som jag aldrig berättade om att jag publicerat får ni gärna läsa...

paceUP! Nyhetsbrev – Februari 2024

Träningsåret har rivstartat på paceUP! och vi är redan inne i februari. Med nya kunder och nya välgörenhetssamarbeten känner vi oss övertygade om...

paceUP! Nyhetsbrev – November 2023

Lanseringen av paceUP! Tyskland är live och vi har tagit oss an den kanadensiska marknaden! Hela paceUP! plattformen finns nu tillgänglig på tyska...

Fånga hälsa och energi på 5 Minuter med paceUP!s populära skrivbordsträning

I dagens moderna arbetsmiljö spenderar vi allt mer tid framför våra skrivbord, och det är vanligt att bli fast i en stillasittande position under...

paceUP! Joins Hands with Karo Healthcare to Support Operation Smile’s Move for a Smile Digital Event

Since 2018, Karo Healthcare has been dedicated to supporting Operation Smile in their mission to bring smiles and hope to children born with cleft...

paceUP! och Karo Healthcare samarbetar med Operation Smile i “Move for a Smile”

Sedan 2018 har Karo Healthcare stöttat Operation Smile i deras uppdrag att ge leenden och hopp till barn födda med läpp- och gomspalt. Detta...

Uppdatering

Dags för en liten notering igen. Efter nytt jobb 2018 blev träningen lidande men ur det perspektivet blev pandemin en räddning. 2020-2021 blev det...

30 minuter om dagen med paceUP! är allt som behövs

Att träna 30 minuter om dagen är en viktig del av att upprätthålla en hälsosam livsstil. Regelbunden motion kan bidra till att minska risken för...

Lisa springer vidare med en smile and wave festival och vmkvartett

Vi gjorde ett val! Vi skapade vår Smile and Wave festival! I la France och vi kan i Cannes. Nu spelas den ärliga, roliga och häftiga film upp om hur...

Loulou Eriksson: Mina bästa lyssnartips för promenaden

Jag har aldrig varit bra på att lyssna på radion hemma. Man förflyttar sig hela tiden och om radion står på får jag svårt att hålla ordning på...

Lisa springer vidare med Stockholm ❤ Lisahjärtat

Mina tankar som jag skrev för exakt en vecka sedan. Efter en måndag ute i naturen, som jag aldrig berättade om att jag publicerat får ni gärna läsa...

Want new articles before they get published?
Subscribe to our Awesome Newsletter.